طراحی بسته بندی زعفران فله بیورینت

بسته بندی زعفران فله از مهم ترین چالش های بسته بندی، طراحی بسته بندی زعفران فله جهت صادرات است که با در نظر گرفتن استاندارد های بین المللی بسته بندی مواد غذایی صورت میگیرد. طراحی یک بسته بندی استاندارد برای زعفران در وزن های بالا می تواند روند فروش را سرعت بخشیده و اعتماد جامعه [...]
بسته بندی زعفران فله


طراحی بسته بندی زعفران

بسته بندی زعفران فله

از مهم ترین چالش های بسته بندی، طراحی بسته بندی زعفران فله جهت صادرات است که با در نظر گرفتن استاندارد های بین المللی بسته بندی مواد غذایی صورت میگیرد. طراحی یک بسته بندی استاندارد برای زعفران در وزن های بالا می تواند روند فروش را سرعت بخشیده و اعتماد جامعه هدف را به خوبی جلب کند.
بسته بندی های زعفران فله بیورینت در سه وزن طراحی و اجرا شده اند، بسته بندی های مشکی جهت صادرات زعفران غیر ارگانیک و بسته بندی های سفید جهت صادرات زعفران ارگانیک در نظر گرفته شده است