طراحی بسته بندی زعفران پاکتی بیورینت

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی بیورینت با توجه به بازار هدف این برند در کشور آلمان و همچنین بررسی تک تک المان های مد نظر کارفرما پس از اتودهای مختلف با استفاده از هویت بصری ایرانی در عین سادگی، بسیار لوکس صورت گرفته است. در طراحی بسته بندی زعفران صادراتی بیورینت از دو رنگ مشکی [...]
طراحی بسته بندی زعفران پاکتی بیورینت

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی صادراتی

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی بیورینت با توجه به بازار هدف این برند در کشور آلمان و همچنین بررسی تک تک المان های مد نظر کارفرما پس از اتودهای مختلف با استفاده از هویت بصری ایرانی در عین سادگی، بسیار لوکس صورت گرفته است. در طراحی بسته بندی زعفران صادراتی بیورینت از دو رنگ مشکی و سفید برای نمایش صحیح موتیف طراحی شده در بسته ها و نشان دادن جایگاه برندینگ بیورینت بهره گرفته شده است.