Skip links

طراحی بسته بندی زعفران قیطران

در طراحی بسته بندی های مربوط به زعفران قیطران با توجه به اینکه به عنوان سوغات مشهد در حال عرضه به بازار می باشد، بیشترین سعی گردیده که جامعه مخاطب عمومی تری را در برگیرد.
استفاده از رنگ قرمز در بسته بندی زعفران باعث می شود تا به عنوان اولین انتخاب مشتری و مخاطب باشد. همچنین به کیفیت ظاهری زعفران داخل بسته کمک می کند.
بسته بندی زعفران قیطران در وزن های مختلف، شامل : بسته های زعفران پاکتی، بسته های زعفران وکیومی، بسته های زعفران کادویی، بسته های زعفران کارتی و بسته های زعفران اطلس آماده و در حال فروش در بازارهای معتبر زعفران در مشهد می باشد.

نمونه کارهای مرتبط