رد کردن لینک ها

طراحی لوگو انجمن کود ورمی

در طراحی لوگو  کود ورمی توجه ویژه ای به ماهیت و کاربرد محصول شده است. به همین خاطر در ترکیب رنگ آن از رنگ های قهوه ای (نشانگرخاک) و سبز (نشانگر گیاه و طبیعت) استفاده شده است. در این طرح رابطه ی کود سالم و سرسبزی گیاه به خوبی نشان داده شده است. فرم های مورد استفاده در این لوگو با الهام از نام برند آن ساخته شده اند که به صورت موجی از دریا در زیر خاک، سرزندگی و سرسبزی را پدید می آورند.

نمونه کارهای مرتبط