طراحی لوگوتایپ برند نورالرضا

در طراحی لوگو که یکی از ارکان مهم برندینگ بشمار میاید، هنر طراحی گرافیک با تجربه و تخصص در برندینگ می آمیزد تا اثری ماندگار در ذهن مخاطب ثبت گردد تا برای همیشه برند با اولین نگاه قابل شناسایی باشد. طراحی لوگوتایپ برند آجیل و خشکبار نورالرضا با تلفیق چینش حروف ونقوش گرافیکی صورت گرفته [...]
طراحی لوگوتایپ برند نورالرضاطراحی لوگو برای برند آجیلچی

در طراحی لوگو که یکی از ارکان مهم برندینگ بشمار میاید، هنر طراحی گرافیک با تجربه و تخصص در برندینگ می آمیزد تا اثری ماندگار در ذهن مخاطب ثبت گردد تا برای همیشه برند با اولین نگاه قابل شناسایی باشد.
طراحی لوگوتایپ برند آجیل و خشکبار نورالرضا با تلفیق چینش حروف ونقوش گرافیکی صورت گرفته است.