Skip links

طراحی لوگو موسسه زیست سپهر

طراحی لوگو موسسه زیست سپهر که یک موسسه ی مردم نهاد و حامی حفاظت از محیط زیست می باشد، با استفاده از روانشناسی رنگ و بازی با المان های طبیعی انجام شده است. بدون شک برای این موسسه، طراحی لوگویی به رنگ طبیعت دور از ذهن نیست. همچنین استفاده از کوه که از اجزای طبیعت می باشد و نشان از استقامت است، می تواند پایداری و استقامت نگهبانان محیط زیست را نشان دهد. طراحی نمایی از آسمان در لوگو، هم به منظور استفاده از معنای نام «سپهر» می باشد و هم به منظور نقش محیط زیست در آسمان آبی است.

نمونه کارهای مرتبط