طراحی شخصیت آموزش ایمنی آتش نشانی

سازمان آتش نشانی با کمک گرفتن از واحد تولیدات فرهنگی گروه طراحان عرفان اقدام به طراحی شخصیت های قابل لمس برای کودکان با هدف آموزش مفاهیم ایمنی از طریق بازی های کودکانه ی ساده نمود و رسالت خود را اینگونه به کودکان منتقل کرد. تصاویر پیش رو شامل مواردی هستند که توسط گروه طراحان عرفان طراحی، چاپ و ساخته [...]
نمونه طراحی کاراکتر پازل آموزشی


نمونه شخصیت طراحی شده در پک ایمنی

سازمان آتش نشانی با کمک گرفتن از واحد تولیدات فرهنگی گروه طراحان عرفان اقدام به طراحی شخصیت های قابل لمس برای کودکان با هدف آموزش مفاهیم ایمنی از طریق بازی های کودکانه ی ساده نمود و رسالت خود را اینگونه به کودکان منتقل کرد. تصاویر پیش رو شامل مواردی هستند که توسط گروه طراحان عرفان طراحی، چاپ و ساخته شده اند.