طراحی بروشور موسسه همیاران مثبت

طراحی بروشور موسسه همیاران مثبت طراحی بروشور مخصوص افراد با بیماری های خاص، به سفارش موسسه ی همیاران مثبت، در شرکت طراحان عرفان طراحی شده و به چاپ رسیده است. «موسسه ی همیاران مثبت» به منظور یاری رسانی به افرادی تشکیل شده است که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.
طراحی بروشور همیاران مثبت
طراحی بروشور همیاران مثبت
بروشور همیاران مثبت

طراحی بروشور موسسه همیاران مثبت

طراحی بروشور مخصوص افراد با بیماری های خاص، به سفارش موسسه ی همیاران مثبت، در شرکت طراحان عرفان طراحی شده و به چاپ رسیده است.
«موسسه ی همیاران مثبت» به منظور یاری رسانی به افرادی تشکیل شده است که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.